Základní škola a Mateřská škola Pod Ralskem

Provoz škol od 1.9.2020 v souvislosti s onemocněním COVID -19

Vážení rodiče, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo školství vydalo pokyny a postupy, které by školy měly dodržovat od 1.9.2020 v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19. Tyto informace se týkají nejen základní školy, ale také mateřské školy.

V prostorách školy děti/žáci nemusí v současné době nosit roušky. KHS však roušky doporučuje. Záleží to tedy na rozhodnutí zákonných zástupců, zda roušky dětem dají nebo ne.

Zákonní zástupci do budovy školy nevstupují. Výjimku tvoří 1.9.2020 zákonní zástupci žáků 1. ročníků. Musí však mít roušku.

Při realizaci konkrétních protiepidemických opatření má kompetence jak škola, tak místně příslušná krajská hygienická stanice (KHS).

Škola zajišťuje dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby atp.

Místně příslušná KHS nařizuje speciální protiepidemická opatření s ohledem na aktuální situaci a místní podmínky, např. nařizuje ohniskovou dezinfekci, izolaci, karanténu, lékařský dohled, zvýšení zdravotnický dozor, krytí úst a nosu, provádění zdravotního filtru apod.

Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy. Od dětí/žáků se nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. Nejsou stanovena žádná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí/žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy. Nejsou žádná plošná omezení počtu dětí/žáků ve třídách, odděleních, studijních skupinách či kurzech. Další pravidla provozu škol jsou závizlá na tzv. semaforu. Celostátní soutěže MŠMT nebudou pro tento školní rok vyhlášeny.

Při zahájení školního roku je nutné aktualizovat všechny kontakty účastníků vzdělávacího procesu, proto Vás prosíme o vyplnění kontaktních údajů na formuláře, které si žáci přinesou domů. Rodiče dětí v MŠ na případné změny upozorní učitelku v MŠ.

Upozorňujeme všechny zaměstnance a zákonné zástupce dětí a žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

Onemocnění dítěte/žáka nebo zaměstnance se hlásí vedení školy (Mgr. Jaroslav Jirůtka, Ing. Lenka Jelínková, MBA, Mgr. Radomír Starý). Na nástěnce u vchodu do školy budou zveřejňovány aktuální informace, zákonní zástupci budou informováni na webových stránkách.

Škola v průběhu školního roku zváží nutnost konání kulturních a sportovních akcí a pokud možno takové aktivity nekoná. Nicméně konání není zakázáno, doporučuje se však toto přesunout na 2. pololetí školního roku s opětovným přihlédnutím k epidemiologické situaci (semafor).

U vstupu do každé budovy a v každé učebně jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou. Žáci budou o nutnosti pravidelné hygieny informováni na třídnických hodinách.

Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně COVID-19. Jsou povinny zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby.

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků příznaky infekčního onemocnění, ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění je nutné volit tento postup:

- příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy - žák není vpuštěn do budovy školy v případě , že je přítomen jeho zákonný zástupce

- příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce - tuto skutečnost škola oznámí neprodleně zákonnému zástupci, který má povinnost bezodkladně vyzvednout žáka ze školy

- příznaky se vyskytnou v průběhu přítomnosti dítěte/žáka - neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do izolace od ostatních přítomných ve škole a bude informován zákonný zástupce, který zajistí bezodkladné vyzvednutí ze školy.

Ve všech případech je nutné, aby zákonný zástupce telefonicky kontaktoval praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je normální tělesná teplota obecně do 37 stupňů Celsia.

I v případě pouhého podezření na výskyt nákazy COVID-19 škola není oprávněna kontaktovat hygienickou stanici. V případě výskytu hygienická stanice kontaktuje  školu. Ta provádí epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny.

Dítěti/žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel) je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař)

V případě výskytu onemocnění COVID-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření.

Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání děti/žáky/ zákonné zástupce a svého zřizovatele.

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí/žáků alespoň z jedné třídy. Prezenční výuka dotčených dětí/žáků přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.

Žáci mají dle novely Školského zákona povinnost se distančně vzdělávat.

V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole. Nepřítomní žáci mají omluvenou absenci.  Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, udržovat alespoň částečně distanční vzdělávání dotčených žáků, a to na  základě jejich dobrovolnosti a s ohledem na jejich individuální podmínky.

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

Školní stravování bude probíhat způsobem, že nebude umožněn samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů, nápojů.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Školní družina bude probíhat běžným způsobem s tím, že se škola pokusí zajistit rozdělení do skupin děti z jednoho ročníku. Pouze však, pokud to bude personálně možné.

Na začátku školního roku bude výuka probíhat s cílem odstraňování nerovností a navázání výuky na aktuální dovednosti a znalosti žáků.

VĚŘÍME, ŽE ŠKOLNÍ ROK PROBĚHNE BEZ VĚTŠÍCH PROBLÉMŮ A VYHNEME SE NENADÁLÝM SITUACÍM.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat vedení školy, případně třídní učitele.

S přáním pevného zdraví

Ing. Lenka Jelínková, MBA

Datum vložení: 31. 8. 2020 0:00
Datum poslední aktualizace: 2. 9. 2020 7:27
Autor:

O nás

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Univerzální překladač

Překlad (translations)

eu fondy                    mleko_do_skol                    ovoce_do_skol                    znak_mimon