VÝUKA ŽÁKŮ 1. STUPNĚ

06.05.2020 11:00

Vážení rodiče,

od 25.5.2020 bude možná přítomnost žáků 1. - 5. ročníků ve škole. Přítomnost žáka není povinná. Jednat se bude o vzdělávací aktivity, které budou probíhat v čase od 8 do 16 hodin každý pracovní den (8-12 dopolední činnosti, oběd a 12-16 odpolední činnosti).  Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v hlavním vzdělávání, odpoledne bude probíhat zájmové vzdělávání žáků (bude  vycházet z činnosti školní družiny, musí však vyhovovat stanoveným podmínkám). Dálkové vzdělávání bude škola uskutečňovat i nadále (pro nepřítomné žáky a k upevnění učiva). I když jsme již uskutečňovali průzkum docházky žáků, prosíme Vás nyní o ZÁVAZNÉ POTVRZENÍ ŽÁDOSTI O ZAŘAZENÍ DO ŠKOLNÍ SKUPINY NEJPOZDĚJI DO 18.5.2020. Uveďte jméno a příjmení žáka, třídu, způsob a čas odchodu žáka

  1. po skončení dopolední části žák sám odchází domů
  2. po skončení dopolední části si žáka vyzvedne zákonný zástupce
  3. po obědě ve školní jídelně žák odchází sám domů
  4. po obědě ve školní jídelně si žáka vyzvedne zákonný zástupce
  5. z odpolední části odchází žák sám domů v …. hodin ( uveďte čas )
  6. z odpolední části si žáka vyzvedne zákonný zástupce v … hodin ( uveďte čas )

Tyto údaje, prosím, zašlete na email školy zs_ralsko@volny.cz, nebo prostřednictvím i-žákovské formou sdělení, a to na jméno Ing. Lenky Jelínkové. Nezasílejte žádost třídním učitelům, je to nutné  pro snadné znovuotevření školy evidovat pouze u jedné osoby. Žádáme i ty rodiče, kteří účast svého dítěte ve škole potvrdili, aby tak učinili ještě jednou, což budeme považovat za závazné pro rozdělení do skupin. Dále Vás seznámíme s konkrétními podmínkami, které budou nutné pro provoz školy.

PŘI PRVNÍM VSTUPU DO ŠKOLY (25.5.2020) PŘEDKLÁDÁ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE ŽÁKA PODEPSANÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, KTERÉ JE ZDE KE STAŽENÍ:

příloha_čestné_prohlášení.pdf (275206)

Bez tohoto prohlášení nebude vstup do školy žákovi umožněn!!!

Skupiny žáků 1. stupně

Vzdělávací aktivity se budou realizovat pro skupiny žáků, které budou stanoveny dle těchto kritérií:

1) Žáci stejné třídy

2) Žáci stejného ročníku

3) Čas odpoledního odchodu ze školy

Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky 1 žák v lavici s rozestupy minimálně 1,5m. Složení skupin je po celou dobu přítomnosti žáků ve škole tzn. od 25.5.2020 do 26.6.2020 neměnný. Žáka nelze zařadit do skupiny později, než k 25.5.2020. Z toho vyplývá, že žáka, který nebude 25.5.2020 přítomen ve škole, a jehož zákonný zástupce nepotvrdí do 18.5.2020 jeho přítomnost, už nebude možné později zařadit do skupiny a umožnit mu docházku do školy. Pro vzdělávací aktivity se v případě nutnosti (velkého počtu skupin) budou využívat všechny budovy školy. Pokud to bude možné, bude u jednotlivých skupin vyučující dané třídy nebo ročníku pro dopolední činnosti a odpolední činnosti bude zajišťovat jiný pedagogický pracovník (vychovatelka, jiný učitel) Po celou dobu možnosti vzdělávání zůstanou pedagogové přiděleni ke stejné skupině. O zařazení do skupiny a čase příchodu do školy budete informováni nejpozději do 20.5.2020 prostřednictvím i-žákovské. Časový rozptyl bude minimální, žáci nebudou využívat prostory šaten, aby nedošlo k mísení jednotlivých skupin. Věci si budou odkládat ve třídě.

RANNÍ DRUŽINA NENÍ POSKYTOVÁNA, PROTO NENÍ NUTNÉ HRADIT POPLATKY ZA ŠD. Žáci budou mít možnost být odpoledne pouze v jednotlivých skupinách, jak bude stanoveno.

Složení skupiny dopolední části se ani pro odpolední část nemění, žáci zůstávají v určené učebně, každý ve své lavici za dodržení stanovených hygienických opatření. Obsah vzdělávání bude vycházet z ŠVP školní družiny, avšak jen v takovém rozsahu, jaký předpisy Ochrany zdraví a provozu základních škol dle předpisů MŠMT dovolují. Žáci nemohou mít tělesnou výchovu a nesmí opustit areál školy.

 Absence žáka

Škola vede evidenci o docházce. V případě nepřítomnosti žáka delší než tři dny žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení.

 

Školní stravování

Školní stravování bude žákům poskytováno. Strávníci si však nebudou moci brát sami příbory ani nabírat pití. V jídelně se při výdeji nesmí potkávat žáci z různých skupin, proto budou i příchody do školní jídelny časově rozvrženy. Při stravování budou zajištěny také rozestupy. Rouška se odloží pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku. Oznamte, prosím, zda žák bude chodit na oběd a od kdy, vedoucí školní jídelny na telefonní číslo 487864591, případně 732523945.

Hygienická pravidla

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky a dodržení odstupů 2 metry.

Jednotlivé skupiny budou přicházet dle časového rozvrhu tak, aby v jeden čas k budově školy dorazilo současně méně lidí. Žáky si před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny a vyzvedává je. Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Všichni žáci i zaměstnanci školy musí nosit ve společných prostorách roušky (neplatí pro osoby s výjimkou dle opatření Ministerstva zdravotnictví ČR). Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování po  prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny. Škola vymezí prostory, ve kterých se žáci budou moci pohybovat. Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor je nutné organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty mezi skupinami i mezi zaměstnanci školy. Při přesunech budou všichni muset dodržovat odstup minimálně 1,5 m, když to bude možné tak 2 m. Po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. V průběhu pobytu ve třídě nebudou muset žáci nosit roušku, pokud bude zachován odstup minimálně 1,5m.

Podezření na možné příznaky COVID-19

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. Škola má k dispozici bezkontaktní teploměr bude žákům namátkově měřit tělesnou teplotu. Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonného zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka. Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není znám zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

VÁŽENÍ RODIČE,

VÍME, ŽE INFORMACÍ JE MNOHO A NENÍ ZARUČENO, ZDA SE NĚJAKÉ JEŠTĚ NEZMĚNÍ. V SOUČASNÉ DOBĚ JSME VŠAK BYLI ZE STRANY MŠMT INSTRUOVÁNI TAKTO, A PROTO VÁS PROSÍME O SPOLUPRÁCI A SHOVÍVAVOST. V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV DOTAZŮ VOLEJTE NA TELEFONNÍ ČÍSLA 487864527,487864573, 721753712.

Mgr. Jaroslav Jirůtka, ředitel školy

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Pod Ralskem 572, Mimoň, příspěvková organizace

zs_ralsko@volny.cz

Pod Ralskem 572
471 24, Mimoň
IČ: 48283011

+420 487 864 527

Vyhledávání

google-site-verification: google3eb8996ec1a779bc.html

© 2013 ZŠ a MŠ Pod Ralskem.

Vytvořeno službou Webnode